Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Design House ILO Oy (jäljempänä “ILO”)

Y-tunnus: 2400477-8

Nupputie 3, 45100, Kouvola, Finland

Email: office@designhouseilo.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toni Röyhy

3. Rekisterin nimi

Qri.fi palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Perustiedot, kuten:

Nimi, sähköpostiosoitteet, sosiaalisen median tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään rekisteröinnin yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä ILO:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisteritietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Eritasoisia käyttöoikeustilejä on luotu sen mukaan, millaisia käyttöoikeuksia kukin työntekijä tarvitsee työtehtäviensä suorittamiseksi. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa ILO:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja.

Koko ILO:n henkilöstö sekä ILO:n lukuun toimivien yritysten henkilöstö on velvollinen pitämään työssään tietoonsa saamansa henkilötiedot luottamuksellisina.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimipisteessä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.